DM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż Prezes UOKiK wydał decyzję nr RKT-9/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. stwierdzającą stosowanie przez spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na rozpowszechnianiu w sieci Internet nieprawdziwych informacji związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, odnoszących się do:

  1. charakteru, w jakim przedsiębiorca działa, poprzez sugerowanie, że przedmiotem jego działalności jest dochodzenie roszczeń na rzecz poszkodwanych konsumentów, podczas gdy jedynie pośredniczy w nawiązaniu współpracy z właściwym podmiotem,
  2. kwot, które przedsiębiorca odzyskał dotychczas na rzecz poszkodowanych konsumentów,
  3. terminu wypłacenia odzyskanych na rzecz konsumentów środków,
  4. efektywności podejmowanych działań związanych z odzyskiwaniem na rzecz konsumentów utraconych przez nich środków oraz
  5. liczby konsumentów, którym przedsiębiorca udzielił już pomocy w odzyskaniu na ich rzecz utraconych przez nich środków,

co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową zdefiniowaną w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i narusza zbiorowe interesy konsumentów, a poprzez to stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Szczegółowe unformacje dostępne są w decyzji Prezesa UOKiK nr RKT-9/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod tym adresem.